خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 4)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد شرازول – شرانلو

ثبت نام پیام نور واحد شرازول – شرانلو ثبت نام بدون کنکور واحد شرازول – شرانلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شرازول – شرانلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسفستانج – اصفهانجیق  

ثبت نام پیام نور واحد اسفستانج – اصفهانجیق ثبت نام بدون کنکور واحد اسفستانج – اصفهانجیق  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسفستانج – اصفهانجیق  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ساربانقلی – سرکنددیزج

ثبت نام پیام نور واحد ساربانقلی – سرکنددیزج ثبت نام بدون کنکور واحد ساربانقلی – سرکنددیزج دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ساربانقلی – سرکنددیزج دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اندرآب – اورتاکند

ثبت نام پیام نور واحد اندرآب – اورتاکند ثبت نام بدون کنکور واحد اندرآب – اورتاکند دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اندرآب – اورتاکند دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو

ثبت نام پیام نور واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو ثبت نام بدون کنکور واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بایجوق – بایرام کندی

ثبت نام پیام نور واحد بایجوق – بایرام کندی ثبت نام بدون کنکور واحد بایجوق – بایرام کندی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بایجوق – بایرام کندی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قره چی معدن – قره درق

ثبت نام پیام نور واحد قره چی معدن – قره درق ثبت نام بدون کنکور واحد قره چی معدن – قره درق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قره چی معدن – قره درق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نهر – ورگل

ثبت نام پیام نور واحد نهر – ورگل ثبت نام بدون کنکور واحد نهر – ورگل دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نهر – ورگل دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جغر – جوریم

ثبت نام پیام نور واحد جغر – جوریم ثبت نام بدون کنکور واحد جغر – جوریم دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جغر – جوریم دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سرقین – سلطان آباد

ثبت نام پیام نور واحد سرقین – سلطان آباد ثبت نام بدون کنکور واحد سرقین – سلطان آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سرقین – سلطان آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ارنان – ازناب خالصه

ثبت نام پیام نور واحد ارنان – ازناب خالصه ثبت نام بدون کنکور واحد ارنان – ازناب خالصه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ارنان – ازناب خالصه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد میانه – ورزقان

ثبت نام پیام نور واحد میانه – ورزقان ثبت نام بدون کنکور واحد میانه – ورزقان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میانه – ورزقان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

ثبت نام پیام نور رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي ثبت نام بدون کنکور رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته جمع آوری اطلاعات نظامی

ثبت نام پیام نور رشته جمع آوری اطلاعات نظامی ثبت نام بدون کنکور رشته جمع آوری اطلاعات نظامی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته جمع آوری اطلاعات نظامی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مدیریت – امور دفتری

ثبت نام پیام نور رشته مدیریت – امور دفتری ثبت نام بدون کنکور رشته مدیریت – امور دفتری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مدیریت – امور دفتری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ثبت نام بدون کنکور رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

ثبت نام پیام نور رشته امور زراعی – تولید گندم و جو ثبت نام بدون کنکور رشته امور زراعی – تولید گندم و جو  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امور زراعی – تولید گندم و جو  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

ثبت نام پیام نور رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز ثبت نام بدون کنکور رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »