خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 3)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان   

ثبت نام پیام نور واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان ثبت نام بدون کنکور واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   

ثبت نام پیام نور واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ ثبت نام بدون کنکور واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی   

ثبت نام پیام نور واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی ثبت نام بدون کنکور واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر ثبت نام بدون کنکور واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اورازان – اهوارک   

ثبت نام پیام نور واحد اورازان – اهوارک ثبت نام بدون کنکور واحد اورازان – اهوارک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اورازان – اهوارک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کرنق – کرین   

ثبت نام پیام نور واحد کرنق – کرین ثبت نام بدون کنکور واحد کرنق – کرین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کرنق – کرین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گنجگاه – گیلان دوز   

ثبت نام پیام نور واحد گنجگاه – گیلان دوز ثبت نام بدون کنکور واحد گنجگاه – گیلان دوز   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گنجگاه – گیلان دوز   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد افشار علیا – اقباش   

ثبت نام پیام نور واحد افشار علیا – اقباش ثبت نام بدون کنکور واحد افشار علیا – اقباش   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد افشار علیا – اقباش   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا   

ثبت نام پیام نور واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا ثبت نام بدون کنکور واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جابلو – جگرکندی   

ثبت نام پیام نور واحد جابلو – جگرکندی ثبت نام بدون کنکور واحد جابلو – جگرکندی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جابلو – جگرکندی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایلوانق – برندق   

ثبت نام پیام نور واحد ایلوانق – برندق ثبت نام بدون کنکور واحد ایلوانق – برندق   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایلوانق – برندق   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اورسی – اودلان علیا   

ثبت نام پیام نور واحد اورسی – اودلان علیا ثبت نام بدون کنکور واحد اورسی – اودلان علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اورسی – اودلان علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوزان ملک – اوزان اسکندری   

ثبت نام پیام نور واحد اوزان ملک – اوزان اسکندری ثبت نام بدون کنکور واحد اوزان ملک – اوزان اسکندری   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوزان ملک – اوزان اسکندری   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو   

ثبت نام پیام نور واحد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو ثبت نام بدون کنکور واحد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تازه‌کندشریف‌آباد – تپراقلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سپیسنگ – سروکانی

ثبت نام پیام نور واحد سپیسنگ – سروکانی ثبت نام بدون کنکور واحد سپیسنگ – سروکانی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سپیسنگ – سروکانی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اغجیوان – اغلیان

ثبت نام پیام نور واحد اغجیوان – اغلیان ثبت نام بدون کنکور واحد اغجیوان – اغلیان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اغجیوان – اغلیان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شعبان کندی – شکل آباد

ثبت نام پیام نور واحد شعبان کندی – شکل آباد ثبت نام بدون کنکور واحد شعبان کندی – شکل آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شعبان کندی – شکل آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر

ثبت نام پیام نور واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر ثبت نام بدون کنکور واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »