خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 3)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد قره چی معدن – قره درق

ثبت نام پیام نور واحد قره چی معدن – قره درق ثبت نام بدون کنکور واحد قره چی معدن – قره درق دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قره چی معدن – قره درق دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد نهر – ورگل

ثبت نام پیام نور واحد نهر – ورگل ثبت نام بدون کنکور واحد نهر – ورگل دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد نهر – ورگل دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جغر – جوریم

ثبت نام پیام نور واحد جغر – جوریم ثبت نام بدون کنکور واحد جغر – جوریم دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جغر – جوریم دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سرقین – سلطان آباد

ثبت نام پیام نور واحد سرقین – سلطان آباد ثبت نام بدون کنکور واحد سرقین – سلطان آباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سرقین – سلطان آباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ارنان – ازناب خالصه

ثبت نام پیام نور واحد ارنان – ازناب خالصه ثبت نام بدون کنکور واحد ارنان – ازناب خالصه دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ارنان – ازناب خالصه دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد میانه – ورزقان

ثبت نام پیام نور واحد میانه – ورزقان ثبت نام بدون کنکور واحد میانه – ورزقان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میانه – ورزقان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

ثبت نام پیام نور رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي ثبت نام بدون کنکور رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته جمع آوری اطلاعات نظامی

ثبت نام پیام نور رشته جمع آوری اطلاعات نظامی ثبت نام بدون کنکور رشته جمع آوری اطلاعات نظامی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته جمع آوری اطلاعات نظامی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته مدیریت – امور دفتری

ثبت نام پیام نور رشته مدیریت – امور دفتری ثبت نام بدون کنکور رشته مدیریت – امور دفتری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مدیریت – امور دفتری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

ثبت نام پیام نور رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ثبت نام بدون کنکور رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امور زراعی – تولید گندم و جو

ثبت نام پیام نور رشته امور زراعی – تولید گندم و جو ثبت نام بدون کنکور رشته امور زراعی – تولید گندم و جو  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امور زراعی – تولید گندم و جو  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز

ثبت نام پیام نور رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز ثبت نام بدون کنکور رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته صنایع شیمیایی – پالایش گاز دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی

ثبت نام پیام نور رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی ثبت نام بدون کنکور رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته رشته معدن – فراوری سنگ های ساختمانی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته عمران – منابع آب های زیر زمینی دانشگاه پیام نور ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته آسانسور و پله برقی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتیدانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتیدانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مکانیک – مونتاژ سیستم های مکانیکی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه پیام نور ثبت نام بدون کنکور رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی – سلاح سبک دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی ...

بیشتر بخوانید »