خانه / دانشگاه پیام نور (صفحه 2)

دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلوسا – کنس‌مرز

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کلوسا – کنس‌مرز دانشگاه پیام نور کلوسا – کنس‌مرز  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کلوسا – کنس‌مرز  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سنگسی – سنگنیشت   

ثبت نام پیام نور واحد سنگسی – سنگنیشت ثبت نام بدون کنکور واحد سنگسی – سنگنیشت   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سنگسی – سنگنیشت   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کمرکلا – کنتا   

ثبت نام پیام نور واحد کمرکلا – کنتا ثبت نام بدون کنکور واحد کمرکلا – کنتا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کمرکلا – کنتا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کلقوچال – کلکنار   

ثبت نام پیام نور واحد کلقوچال – کلکنار ثبت نام بدون کنکور واحد کلقوچال – کلکنار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کلقوچال – کلکنار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دیوکتی – ذغال‌چال   

ثبت نام پیام نور واحد دیوکتی – ذغال‌چال ثبت نام بدون کنکور واحد دیوکتی – ذغال‌چال   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دیوکتی – ذغال‌چال   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لیگاه – لیماک   

ثبت نام پیام نور واحد لیگاه – لیماک ثبت نام بدون کنکور واحد لیگاه – لیماک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لیگاه – لیماک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بصل‌کوه –  بهارپشته   

ثبت نام پیام نور واحد بصل‌کوه –  بهارپشته ثبت نام بدون کنکور واحد بصل‌کوه –  بهارپشته   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بصل‌کوه –  بهارپشته   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لیکر – مازوپشته   

ثبت نام پیام نور واحد لیکر – مازوپشته ثبت نام بدون کنکور واحد لیکر – مازوپشته   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لیکر – مازوپشته   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا   

ثبت نام پیام نور واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا ثبت نام بدون کنکور واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک   

ثبت نام پیام نور واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک ثبت نام بدون کنکور واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد رودگرمحله – زردکند   

ثبت نام پیام نور واحد رودگرمحله – زردکند ثبت نام بدون کنکور واحد رودگرمحله – زردکند   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رودگرمحله – زردکند   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گرجی‌محله – گرنام   

ثبت نام پیام نور واحد گرجی‌محله – گرنام ثبت نام بدون کنکور واحد گرجی‌محله – گرنام   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گرجی‌محله – گرنام   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد طلوت – عالی‌زمین   

ثبت نام پیام نور واحد طلوت – عالی‌زمین ثبت نام بدون کنکور واحد طلوت – عالی‌زمین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طلوت – عالی‌زمین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دونه سر – دهچر   

ثبت نام پیام نور واحد دونه سر – دهچر ثبت نام بدون کنکور واحد دونه سر – دهچر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دونه سر – دهچر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون   

ثبت نام پیام نور واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون ثبت نام بدون کنکور واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو   

ثبت نام پیام نور واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو ثبت نام بدون کنکور واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کنارانجام – کندلو   

ثبت نام پیام نور واحد کنارانجام – کندلو ثبت نام بدون کنکور واحد کنارانجام – کندلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کنارانجام – کندلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بان رحمان – بانروشان   

ثبت نام پیام نور واحد بان رحمان – بانروشان ثبت نام بدون کنکور واحد بان رحمان – بانروشان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بان رحمان – بانروشان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چقاپوکه – چم ژاب   

ثبت نام پیام نور واحد چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام بدون کنکور واحد چقاپوکه – چم ژاب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چقاپوکه – چم ژاب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »