خانه / دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد بصل‌کوه –  بهارپشته   

ثبت نام پیام نور واحد بصل‌کوه –  بهارپشته ثبت نام بدون کنکور واحد بصل‌کوه –  بهارپشته   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بصل‌کوه –  بهارپشته   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد لیکر – مازوپشته   

ثبت نام پیام نور واحد لیکر – مازوپشته ثبت نام بدون کنکور واحد لیکر – مازوپشته   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد لیکر – مازوپشته   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا   

ثبت نام پیام نور واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا ثبت نام بدون کنکور واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک   

ثبت نام پیام نور واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک ثبت نام بدون کنکور واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد رودگرمحله – زردکند   

ثبت نام پیام نور واحد رودگرمحله – زردکند ثبت نام بدون کنکور واحد رودگرمحله – زردکند   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رودگرمحله – زردکند   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد گرجی‌محله – گرنام   

ثبت نام پیام نور واحد گرجی‌محله – گرنام ثبت نام بدون کنکور واحد گرجی‌محله – گرنام   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد گرجی‌محله – گرنام   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد طلوت – عالی‌زمین   

ثبت نام پیام نور واحد طلوت – عالی‌زمین ثبت نام بدون کنکور واحد طلوت – عالی‌زمین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طلوت – عالی‌زمین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دونه سر – دهچر   

ثبت نام پیام نور واحد دونه سر – دهچر ثبت نام بدون کنکور واحد دونه سر – دهچر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دونه سر – دهچر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون   

ثبت نام پیام نور واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون ثبت نام بدون کنکور واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا   

ثبت نام پیام نور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا ثبت نام بدون کنکور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو   

ثبت نام پیام نور واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو ثبت نام بدون کنکور واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کنارانجام – کندلو   

ثبت نام پیام نور واحد کنارانجام – کندلو ثبت نام بدون کنکور واحد کنارانجام – کندلو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کنارانجام – کندلو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد بان رحمان – بانروشان   

ثبت نام پیام نور واحد بان رحمان – بانروشان ثبت نام بدون کنکور واحد بان رحمان – بانروشان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد بان رحمان – بانروشان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد چقاپوکه – چم ژاب   

ثبت نام پیام نور واحد چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام بدون کنکور واحد چقاپوکه – چم ژاب   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد چقاپوکه – چم ژاب   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان   

ثبت نام پیام نور واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان ثبت نام بدون کنکور واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   

ثبت نام پیام نور واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ ثبت نام بدون کنکور واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی   

ثبت نام پیام نور واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی ثبت نام بدون کنکور واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد طهماسب‌آباد – علی‌قشلاقی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   

ثبت نام پیام نور واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر ثبت نام بدون کنکور واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اورازان – اهوارک   

ثبت نام پیام نور واحد اورازان – اهوارک ثبت نام بدون کنکور واحد اورازان – اهوارک   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اورازان – اهوارک   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »