خانه / دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زاوله سفلی – زاوله علیا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور زاوله سفلی – زاوله علیا دانشگاه پیام نور زاوله سفلی – زاوله علیا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور زاوله سفلی – زاوله علیا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیموش – بی‌نهر سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بیموش – بی‌نهر سفلی دانشگاه پیام نور بیموش – بی‌نهر سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بیموش – بی‌نهر سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی دانشگاه پیام نور چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیرباغ – پیرمقدار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور پیرباغ – پیرمقدار دانشگاه پیام نور پیرباغ – پیرمقدار یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور پیرباغ – پیرمقدار در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سفیدبن – سمان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور سفیدبن – سمان دانشگاه پیام نور سفیدبن – سمان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور سفیدبن – سمان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نچی – نژمار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور نچی – نژمار دانشگاه پیام نور نچی – نژمار یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور نچی – نژمار در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اگجه – بایوه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اگجه – بایوه دانشگاه پیام نور اگجه – بایوه یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اگجه – بایوه در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی دانشگاه پیام نور بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد تفلی – تخان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور تازه‌آباد تفلی – تخان دانشگاه پیام نور تازه‌آباد تفلی – تخان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور تازه‌آباد تفلی – تخان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوس عنبر – کوله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کوس عنبر – کوله دانشگاه پیام نور کوس عنبر – کوله  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کوس عنبر – کوله  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو

ثبت نام بدون کنکور پیام نور علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو دانشگاه پیام نور علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مزرلان – منیجلان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور مزرلان – منیجلان دانشگاه پیام نور مزرلان – منیجلان یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور مزرلان – منیجلان در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گوره دار – گویزله

ثبت نام بدون کنکور پیام نور گوره دار – گویزله دانشگاه پیام نور گوره دار – گویزله  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور گوره دار – گویزله  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی شیلان – کانی شیلمه

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کانی شیلان – کانی شیلمه دانشگاه پیام نور کانی شیلان – کانی شیلمه  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کانی شیلان – کانی شیلمه  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یاسوکند – آرمرده

ثبت نام بدون کنکور پیام نور یاسوکند – آرمرده دانشگاه پیام نور یاسوکند – آرمرده  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور یاسوکند – آرمرده  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه کوره – چشمه منتش

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چشمه کوره – چشمه منتش دانشگاه پیام نور چشمه کوره – چشمه منتش یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چشمه کوره – چشمه منتش در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کارتیج‌کلا – گوشتی‌کلا

ثبت نام بدون کنکور پیام نور کارتیج‌کلا – گوشتی‌کلا دانشگاه پیام نور کارتیج‌کلا – گوشتی‌کلا یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور کارتیج‌کلا – گوشتی‌کلا در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور عزت – علی‌آباد عسگرخان

ثبت نام بدون کنکور پیام نور عزت – علی‌آباد عسگرخان دانشگاه پیام نور عزت – علی‌آباد عسگرخان  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور عزت – علی‌آباد عسگرخان  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چورن – چیلک سفلی

ثبت نام بدون کنکور پیام نور چورن – چیلک سفلی دانشگاه پیام نور چورن – چیلک سفلی  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور چورن – چیلک سفلی  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اناده – انارجار

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اناده – انارجار دانشگاه پیام نور اناده – انارجار  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اناده – انارجار  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اسماعیل‌آقامحله – اطرب

ثبت نام بدون کنکور پیام نور اسماعیل‌آقامحله – اطرب دانشگاه پیام نور اسماعیل‌آقامحله – اطرب  یکی از مراکز دانشگاهی فعل در کشورمان هست که سالانه به صورت بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می نماید. هر ساله دانشگاه پیام نور اسماعیل‌آقامحله – اطرب  در دو بازی زمانی برای نیم سال اول تحصیلی (ورودی مهر) و همچنین نیمسال دوم تحصیلی (ورودی ...

بیشتر بخوانید »