خانه / دانشگاه علمی کاربردی (صفحه 5)

دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبانتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

رشته های علمی کاربردی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ رشته های علمی کاربردی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد عموقین – قاسم قشلاقی

رشته های علمی کاربردی واحد عموقین – قاسم قشلاقی رشته های علمی کاربردی واحد عموقین – قاسم قشلاقی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد عموقین – قاسم قشلاقی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد عموقین – قاسم قشلاقی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد عموقین – قاسم قشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد عموقین – قاسم قشلاقی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد عموقین – قاسم قشلاقیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر

رشته های علمی کاربردی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر رشته های علمی کاربردی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سرتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اورازان – اهوارک

رشته های علمی کاربردی واحد اورازان – اهوارک رشته های علمی کاربردی واحد اورازان – اهوارک   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اورازان – اهوارک   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اورازان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اورازان – اهوارک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اورازان – اهوارک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اورازان – اهوارک: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اورازان – اهوارکتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالبتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کرنق – کرین

رشته های علمی کاربردی واحد کرنق – کرین رشته های علمی کاربردی واحد کرنق – کرین   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کرنق – کرین   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد کرنق ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرنق – کرین

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کرنق – کرین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کرنق – کرین: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کرنق – کرینتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گنجگاه – گیلان دوز

رشته های علمی کاربردی واحد گنجگاه – گیلان دوز رشته های علمی کاربردی واحد گنجگاه – گیلان دوز   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گنجگاه – گیلان دوز   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گنجگاه – گیلان دوز

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گنجگاه – گیلان دوز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گنجگاه – گیلان دوز: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گنجگاه – گیلان دوزتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد افشار علیا – اقباش

رشته های علمی کاربردی واحد افشار علیا – اقباش رشته های علمی کاربردی واحد افشار علیا – اقباش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد افشار علیا – اقباش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد افشار علیا – اقباش

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد افشار علیا – اقباش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد افشار علیا – اقباش: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد افشار علیا – اقباشتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا رشته های علمی کاربردی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا

رشته های علمی کاربردی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا رشته های علمی کاربردی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شوردرق انی – شکرلوی علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »