خانه / دانشگاه علمی کاربردی (صفحه 5)

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد نهر – ورگل

رشته های علمی کاربردی واحد نهر – ورگل رشته های علمی کاربردی واحد نهر – ورگل : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نهر – ورگل دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد نهر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد جغر – جوریم

رشته های علمی کاربردی واحد جغر – جوریم رشته های علمی کاربردی واحد جغر – جوریم : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد جغر – جوریم دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد جغر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد

رشته های علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد رشته های علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سرقین – سلطان آباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنان – ازناب خالصه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنان – ازناب خالصه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنان – ازناب خالصه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ارنان – ازناب خالصه تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ارنان – ازناب خالصه

رشته های علمی کاربردی واحد ارنان – ازناب خالصه رشته های علمی کاربردی واحد ارنان – ازناب خالصه : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ارنان – ازناب خالصه دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد میانه – ورزقان

رشته های علمی کاربردی واحد میانه – ورزقان رشته های علمی کاربردی واحد میانه – ورزقان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد میانه – ورزقان دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد میانه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میانه – ورزقان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میانه – ورزقان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میانه – ورزقان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میانه – ورزقان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی مهندسی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

رشته های علمی کاربردی رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

رشته های علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي رشته کاردانی فنی زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی زيست فناوري بيوتكنولوژي ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

رشته های علمی کاربردی رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان رشته کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته جمع آوری اطلاعات نظامی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی رشته کاردانی فنی مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مدیریت – جمع آوری اطلاعات نظامی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری

رشته های علمی کاربردی رشته مدیریت – امور دفتری رشته کاردانی فنی مدیریت – امور دفتری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مدیریت – امور دفتری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مدیریت – امور دفتری را انتخاب ...

بیشتر بخوانید »