خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد زاوله سفلی – زاوله علیا

رشته های علمی کاربردی واحد زاوله سفلی – زاوله علیا رشته های علمی کاربردی واحد زاوله سفلی – زاوله علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زاوله سفلی – زاوله علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاوله سفلی – زاوله علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زاوله سفلی – زاوله علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاوله سفلی – زاوله علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زاوله سفلی – زاوله علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بیموش – بی‌نهر سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد بیموش – بی‌نهر سفلی رشته های علمی کاربردی واحد بیموش – بی‌نهر سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیموش – بی‌نهر سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیموش – بی‌نهر سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیموش – بی‌نهر سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیموش – بی‌نهر سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیموش – بی‌نهر سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی رشته های علمی کاربردی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد چشمه‌گدار – چمن‌زار سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرباغ – پیرمقدار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرباغ – پیرمقدار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرباغ – پیرمقدار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرباغ – پیرمقدارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پیرباغ – پیرمقدار

رشته های علمی کاربردی واحد پیرباغ – پیرمقدار رشته های علمی کاربردی واحد پیرباغ – پیرمقدار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پیرباغ – پیرمقدار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد پیرباغ ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سفیدبن – سمان

رشته های علمی کاربردی واحد سفیدبن – سمان رشته های علمی کاربردی واحد سفیدبن – سمان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سفیدبن – سمان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سفیدبن ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سفیدبن – سمان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سفیدبن – سمان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سفیدبن – سمان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سفیدبن – سمانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نچی – نژمار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نچی – نژمار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نچی – نژمار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نچی – نژمارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نچی – نژمار

رشته های علمی کاربردی واحد نچی – نژمار رشته های علمی کاربردی واحد نچی – نژمار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نچی – نژمار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد نچی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اگجه – بایوه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اگجه – بایوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اگجه – بایوه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اگجه – بایوهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اگجه – بایوه

رشته های علمی کاربردی واحد اگجه – بایوه رشته های علمی کاربردی واحد اگجه – بایوه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اگجه – بایوه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اگجه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی

رشته های علمی کاربردی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی رشته های علمی کاربردی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بالوانه خالدی – بالوانه معتمدی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد تفلی – تخان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد تفلی – تخان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد تفلی – تخان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تازه‌آباد تفلی – تخانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد تفلی – تخان

رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد تفلی – تخان رشته های علمی کاربردی واحد تازه‌آباد تفلی – تخان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تازه‌آباد تفلی – تخان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد کوس عنبر – کوله

رشته های علمی کاربردی واحد کوس عنبر – کوله رشته های علمی کاربردی واحد کوس عنبر – کوله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد کوس عنبر – کوله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوس عنبر – کوله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد کوس عنبر – کوله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوس عنبر – کوله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد کوس عنبر – کولهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد علی‌آباد دوله‌رش – علی‌آباد کرفتوتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »