خانه / دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر

رشته های علمی کاربردی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر رشته های علمی کاربردی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اوچ اولر – اوچ قبرلر تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شرازول – شرانلو

رشته های علمی کاربردی واحد شرازول – شرانلو رشته های علمی کاربردی واحد شرازول – شرانلو  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شرازول – شرانلو  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد شرازول ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شرازول – شرانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شرازول – شرانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شرازول – شرانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شرازول – شرانلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اسفستانج – اصفهانجیق  

رشته های علمی کاربردی واحد اسفستانج – اصفهانجیق رشته های علمی کاربردی واحد اسفستانج – اصفهانجیق    : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اسفستانج – اصفهانجیق    دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اسفستانج ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفستانج – اصفهانجیق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفستانج – اصفهانجیق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفستانج – اصفهانجیق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسفستانج – اصفهانجیق تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ساربانقلی – سرکنددیزج

رشته های علمی کاربردی واحد ساربانقلی – سرکنددیزج رشته های علمی کاربردی واحد ساربانقلی – سرکنددیزج   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ساربانقلی – سرکنددیزج   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد ساربانقلی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ساربانقلی – سرکنددیزج

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ساربانقلی – سرکنددیزج ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ساربانقلی – سرکنددیزج: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ساربانقلی – سرکنددیزجتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های کاردانی فنی واحد اندرآب – اورتاکند دانشگاه علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد اندرآب – اورتاکند رشته های علمی کاربردی واحد اندرآب – اورتاکند : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اندرآب – اورتاکند دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اندرآب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرآب – اورتاکند

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرآب – اورتاکند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرآب – اورتاکند : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اندرآب – اورتاکند تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو

رشته های علمی کاربردی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو رشته های علمی کاربردی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اینه لو – بابایلوی جانانلو تحصیل نمایند ولی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بایجوق – بایرام کندی

رشته های علمی کاربردی واحد بایجوق – بایرام کندی رشته های علمی کاربردی واحد بایجوق – بایرام کندی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بایجوق – بایرام کندی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بایجوق – بایرام کندی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بایجوق – بایرام کندی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بایجوق – بایرام کندی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بایجوق – بایرام کندی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره چی معدن – قره درق

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد قره چی معدن – قره درق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره چی معدن – قره درق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد قره چی معدن – قره درق ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد قره چی معدن – قره درق

رشته های علمی کاربردی واحد قره چی معدن – قره درق رشته های علمی کاربردی واحد قره چی معدن – قره درق : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد قره چی معدن – قره درق دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد نهر – ورگل

رشته های علمی کاربردی واحد نهر – ورگل رشته های علمی کاربردی واحد نهر – ورگل : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد نهر – ورگل دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد نهر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد نهر – ورگل تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد جغر – جوریم تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد جغر – جوریم

رشته های علمی کاربردی واحد جغر – جوریم رشته های علمی کاربردی واحد جغر – جوریم : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد جغر – جوریم دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد جغر ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد

رشته های علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد رشته های علمی کاربردی واحد سرقین – سلطان آباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سرقین – سلطان آباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »