خانه / دانشگاه آزاد (صفحه 5)

دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نهر – ورگل

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد نهر – ورگل دوره های بدون کنکور واحد نهر – ورگل دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد نهر – ورگل دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جغر – جوریم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جغر – جوریم دوره های بدون کنکور واحد جغر – جوریم دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد جغر – جوریم دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جغر – جوریم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جغر – جوریم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد جغر – جوریم : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد جغر – جوریم به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرقین – سلطان آباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرقین – سلطان آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرقین – سلطان آباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سرقین – سلطان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرقین – سلطان آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرقین – سلطان آباد دوره های بدون کنکور واحد سرقین – سلطان آباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سرقین – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارنان – ازناب خالصه

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارنان – ازناب خالصه دوره های بدون کنکور واحد ارنان – ازناب خالصه دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ارنان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارنان – ازناب خالصه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارنان – ازناب خالصه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارنان – ازناب خالصه : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ارنان – ازناب ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه – ورزقان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه – ورزقان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه – ورزقان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد میانه – ورزقان به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه – ورزقان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه – ورزقان دوره های بدون کنکور واحد میانه – ورزقان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد میانه – ورزقان دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته دکتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی مهندسی پزشكی بیوالکتریک دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته دکتری تخصصی اعضاي ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی دکتری تخصصی اعضاي مصنوعی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته زيست ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دوره های بدون کنکور کاردانی فنی زيست فناوري بيوتكنولوژي گرايش ميكروبي دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دوره های بدون کنکور کاردانی فنی تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش سالمندان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته جمع آوری اطلاعات نظامی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته جمع آوری اطلاعات نظامی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته جمع آوری اطلاعات نظامی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته جمع آوری اطلاعات ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته جمع آوری اطلاعات نظامی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته جمع آوری اطلاعات نظامی دوره های بدون کنکور کاردانی فنی جمع آوری اطلاعات نظامی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مدیریت – امور دفتری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مدیریت – امور دفتری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مدیریت – امور دفتری : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در رشته مدیریت – امور ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مدیریت – امور دفتری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد رشته مدیریت – امور دفتری دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مدیریت – امور دفتری دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی ...

بیشتر بخوانید »