خانه / دانشگاه آزاد (صفحه 5)

دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سرتنگ ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوبان دوره های بدون کنکور واحد سرتنگ بهرام‌خانی – گچ کوباندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سرتنگ ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد برجعلی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگ دوره های بدون کنکور واحد برجعلی – بگ‌بگ بان خشگدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد برجعلی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عموقین – قاسم قشلاقی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عموقین – قاسم قشلاقی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عموقین – قاسم قشلاقی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد عموقین – قاسم ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عموقین – قاسم قشلاقی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد عموقین – قاسم قشلاقی دوره های بدون کنکور واحد عموقین – قاسم قشلاقیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد عموقین – قاسم ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سر دوره های بدون کنکور واحد حسن‌آباد مجدالدوله – حسین‌آباد خره سردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورازان – اهوارک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورازان – اهوارک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورازان – اهوارک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اورازان – اهوارک  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورازان – اهوارک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورازان – اهوارک دوره های بدون کنکور واحد اورازان – اهوارکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اورازان – اهوارکدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالب دوره های بدون کنکور واحد قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن – قشلاق حاج طالبدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرنق – کرین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرنق – کرین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرنق – کرین  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کرنق – کرین  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرنق – کرین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کرنق – کرین دوره های بدون کنکور واحد کرنق – کریندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کرنق – کریندانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گنجگاه – گیلان دوز

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گنجگاه – گیلان دوز ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گنجگاه – گیلان دوز  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گنجگاه – گیلان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گنجگاه – گیلان دوز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گنجگاه – گیلان دوز دوره های بدون کنکور واحد گنجگاه – گیلان دوزدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گنجگاه – گیلان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد افشار علیا – اقباش

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد افشار علیا – اقباش ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد افشار علیا – اقباش  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد افشار علیا – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد افشار علیا – اقباش

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد افشار علیا – اقباش دوره های بدون کنکور واحد افشار علیا – اقباشدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد افشار علیا – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیا دوره های بدون کنکور واحد قشلاق ایلخچی سفلی – قشلاق ایلخچی علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شوردرق ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شوردرق انی – شکرلوی علیا دوره های بدون کنکور واحد شوردرق انی – شکرلوی علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شوردرق ...

بیشتر بخوانید »