خانه / دانشگاه آزاد (صفحه 4)

دانشگاه آزاد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودگرمحله – زردکند

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودگرمحله – زردکند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودگرمحله – زردکند  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد رودگرمحله – زردکند  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرجی‌محله – گرنام

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرجی‌محله – گرنام دوره های بدون کنکور واحد گرجی‌محله – گرنامدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد گرجی‌محله – گرنامدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرجی‌محله – گرنام

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرجی‌محله – گرنام ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرجی‌محله – گرنام  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد گرجی‌محله – گرنام  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ناریوران غربی – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ناریوران غربی – نخ‌کلا دوره های بدون کنکور واحد ناریوران غربی – نخ‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ناریوران غربی – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طلوت – عالی‌زمین

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طلوت – عالی‌زمین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طلوت – عالی‌زمین  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد طلوت – عالی‌زمین  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طلوت – عالی‌زمین

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد طلوت – عالی‌زمین دوره های بدون کنکور واحد طلوت – عالی‌زمیندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد طلوت – عالی‌زمیندانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دونه سر – دهچر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دونه سر – دهچر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دونه سر – دهچر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد دونه سر – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دونه سر – دهچر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دونه سر – دهچر دوره های بدون کنکور واحد دونه سر – دهچردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد دونه سر – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد درویش‌خاک پائین – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزون دوره های بدون کنکور واحد درویش‌خاک پائین – درویش‌خاک‌مرزوندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد درویش‌خاک پائین – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلا دوره های بدون کنکور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ابوالحسن‌کلادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بیشه‌محله – بیل‌پی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ازارسی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانو دوره های بدون کنکور واحد ازارسی بابل‌کنار – ازارسی تسکانودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ازارسی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کنارانجام – کندلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کنارانجام – کندلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کنارانجام – کندلو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کنارانجام – کندلو  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کنارانجام – کندلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کنارانجام – کندلو دوره های بدون کنکور واحد کنارانجام – کندلودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کنارانجام – کندلودانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بان رحمان – بانروشان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بان رحمان – بانروشان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بان رحمان – بانروشان  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بان رحمان – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بان رحمان – بانروشان

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بان رحمان – بانروشان دوره های بدون کنکور واحد بان رحمان – بانروشاندانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بان رحمان – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چقاپوکه – چم ژاب

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چقاپوکه – چم ژاب ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چقاپوکه – چم ژاب  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد چقاپوکه – چم ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چقاپوکه – چم ژاب

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد چقاپوکه – چم ژاب دوره های بدون کنکور واحد چقاپوکه – چم ژابدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد چقاپوکه – چم ...

بیشتر بخوانید »