خانه / دانشگاه آزاد (صفحه 3)

دانشگاه آزاد

رشته های دانشگاه آزاد واحد کلوسا – کنس‌مرز

رشته های دانشگاه آزاد واحد کلوسا – کنس‌مرز در سال های اخیر داوطلبان زیادی متقاضی تحصیل در لیست رشته های دانشگاه آزاد کلوسا – کنس‌مرز شده اند و هر سال بر تعداد متقاضیان شرکت در دوره های بدون کنکور دانشگاه آزاد افزوده می شود و دانشگاه آزاد زنجیل آباد – زیراسف از جمله دانشگاه هایی می باشد که بصورت بدون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کلوسا – کنس‌مرز

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کلوسا – کنس‌مرز با این که 5 سال از ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد کلوسا – کنس‌مرز می گذرد ولی هنوز هم بسیاری از داوطلبان نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کلوسا – کنس‌مرز بی اطلاع می باشند. با تغییر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگسی – سنگنیشت

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگسی – سنگنیشت دوره های بدون کنکور واحد سنگسی – سنگنیشتدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سنگسی – سنگنیشتدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگسی – سنگنیشت

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگسی – سنگنیشت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سنگسی – سنگنیشت  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سنگسی – سنگنیشت  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کمرکلا – کنتا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کمرکلا – کنتا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کمرکلا – کنتا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کمرکلا – کنتا  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کمرکلا – کنتا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کمرکلا – کنتا دوره های بدون کنکور واحد کمرکلا – کنتادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کمرکلا – کنتادانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلقوچال – کلکنار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلقوچال – کلکنار دوره های بدون کنکور واحد کلقوچال – کلکناردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد کلقوچال – کلکناردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلقوچال – کلکنار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلقوچال – کلکنار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد کلقوچال – کلکنار  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد کلقوچال – کلکنار  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیوکتی – ذغال‌چال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیوکتی – ذغال‌چال دوره های بدون کنکور واحد دیوکتی – ذغال‌چالدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد دیوکتی – ذغال‌چالدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیوکتی – ذغال‌چال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیوکتی – ذغال‌چال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دیوکتی – ذغال‌چال  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد دیوکتی – ذغال‌چال  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیگاه – لیماک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیگاه – لیماک دوره های بدون کنکور واحد لیگاه – لیماکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد لیگاه – لیماکدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیگاه – لیماک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیگاه – لیماک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیگاه – لیماک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد لیگاه – لیماک  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بصل‌کوه –  بهارپشته

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بصل‌کوه –  بهارپشته دوره های بدون کنکور واحد بصل‌کوه –  بهارپشتهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد بصل‌کوه –  بهارپشتهدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بصل‌کوه –  بهارپشته

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بصل‌کوه –  بهارپشته ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بصل‌کوه –  بهارپشته  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد بصل‌کوه –  بهارپشته  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیکر – مازوپشته

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیکر – مازوپشته دوره های بدون کنکور واحد لیکر – مازوپشتهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد لیکر – مازوپشتهدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیکر – مازوپشته

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیکر – مازوپشته ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد لیکر – مازوپشته  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد لیکر – مازوپشته  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اکبرآباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالا دوره های بدون کنکور واحد اکبرآباد پائین – اکبرآباد بالادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اکبرآباد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک دوره های بدون کنکور واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچکدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شیرج‌محله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شیرج‌محله بزرگ – شیرج‌محله کوچک  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شیرج‌محله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودگرمحله – زردکند

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رودگرمحله – زردکند دوره های بدون کنکور واحد رودگرمحله – زردکنددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد رودگرمحله – زردکنددانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »